اغلب مردهایی که در معرض استرس شدید قرار می گیرند در خود فرو می روند و سکوت می کنند تا بتوانند مسئله پیش آمده را در خود حل کنند.

مردها در هنگام استرس خود را از معرکه عقب می کشند و مدتی به تنهایی می گذرانند.

اولین اقدام مردها در هنگام مواجهه با استرس: با احساسات خود قطع رابطه می کنند تا بتواند به طور عینی و منطقی با مسئله برخورد کنند.

http://www.asemooni.com/?p=293291

منبع:آسمونی