شخصیت بهره کش: این نوع تیپ شخصیتی شامل یک سری خصوصیات است که به طور اختصار به آنها اشاره می کنیم.

این افراد برای چیزی که می خواهند به دیگران متوسل می شوند و این نوع دریافت آنها با زور یا حیله گری صورت می گیرد. اگر چیزی به این افراد بدهید آن را بی ارزش می دانند زیرا آنها فقط چیزی را طلب می کنند که برای دیگران است و به آنها تعلق ندارد. این نوع تیپ شخصیتی چیزی را که دزدیده باشد بیشتر ارزش می دهد تا چیزی که آزادانه به آنها داده می شود این تیپ شبیه تیپ پرخاشگر دهانی فروید است.

http://www.asemooni.com/?p=277793

منبع:آسمونی