من همینم که هستم این بدترین جمله ایست که هیچگاه نباید آن را خواسته یا ناخواسته به کار ببرید، زیرا در این جمله غرور،لجبازی،خودرای بودن وجود دارد. وقتی دور شدن آدمها از کنارمان را حس می کنیم باید خیلی مراقب باشیم که در دام رکود،سکون،فسیل شدن نیفتیم و باید بدانیم انسانهای بزرگ حتی از کودکان هم یاد می گیرند و یادگیری از هر شخصی را که مطلبی آموزنده داشته باشد را عیب ندانسته و با تواضع رفتار می کنند.

http://www.asemooni.com/?p=276030
منبع:آسمونی