کسانی که در روابط عاطفی بیش از حد و اندازه به طرف مقابل خود محبت می کنند پر هستند از ترسهای گوناگون. در این مطلب به چند ترس کوتاه می پردازیم.

به طور مثال :

ترس از تنها شدن، ترس از اینکه مورد تأیید و دوست داشتن قرار نگیرند، ترس از اینکه ارزشمند نباشند، ترس از نادیده گرفته شدن یا فراموش شدن. ما عشقمان را نثار می کنیم بی دریغ تا در انتها به این ترسها نرسیم.

اما اگر مبحتهای ما نتواند محبت متقابل را تولید کند به ترسهای ما اضافه خواهد شد وقتی با روشی که انتخاب کردیم به خواسته خود نرسیم بیشتر محبت می کنیم و به این شکل از محبت، محبت بیمارگونه، می گویند.

http://www.asemooni.com/?p=274825

منبع:آسمونی